نامه ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

نامه: ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

خروج کشور عزیزمان ایران از سوریه غیر واقع‌بینانه است / لاوروف

وزیر امورخارجه روسیه گفت که درخواست جهت خروج کشور عزیزمان ایران از سوریه رویکردی بسیار راحت انگارانه است. لاوروف: خروج کشور عزیزمان ایران از سوریه..

ادامه مطلب